SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for Henry Olsens Sønner A/S

December 2011


1. Anvendelsesområde:
Stk. 1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for salg af varer fra Henry Olsens Sønner A/S (herefter benævnt HOS), medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

2. Aftalens indgåelse
Stk. 1 Aftalen er først bindende for HOS, når HOS har udstedt ordrebekræftelse/ kontrakt til køber. Indtil ordrebekræftelse/ kontrakt er udstedt, er HOS således berettiget til at tilbagekalde tilbud afgivet overfor køber.

3. Pris og betalingsbetingelser:
Stk. 1 Varens pris og betalingsbetingelser er anført i HOS' ordrebekræftelse/ kontrakt.
Stk. 2 Ved forsinket betaling påløber renter, 2% pr. påbegyndt måned, indtil betaling finder sted.
Stk. 3 Såfremt køber går konkurs, træder i betalingsstandsning, indleder forhandling om opnåelse af akkord eller lignende eller i øvrigt er forsinket med betaling af købesummen, er HOS berettiget til at standse alle leverancer, som endnu ikke fysisk er overdraget til køber.

4. Ejendomsforbehold:
Stk. 1 HOS bevarer ejendomsretten til varerne, indtil køber har foretaget betaling for den leverede vare.

5. Modregning:
Stk. 1 Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i HOS' krav på betaling i henhold til aftalen.

6. Salgsklausuler:
Stk. 1 Enhver henvisning i HOS' tilbud og ordrebekræftelse til salgsklausuler udgør en henvisning til ICC's officielle INCOTERMS 2010.

7. Forsinkelse:
Stk. 1 HOS er fri for ethvert ansvar for, at forsendelsen kommer senere frem til køber i forhold til, hvad der måtte fremgå af aftalen.

8. Undersøgelses- og reklamationspligt:
Stk. 1 Køber skal straks ved modtagelsen af varerne og før kvittering på fragtbrevet undersøge, om emballagen er ubrudt eller der i øvrigt kan konstateres skader på emballagen. Ligeledes er køber pligtig at konstatere, om den leverede mængde er i overensstemmelse med det, der fremgår af fragtbrevet. Endelig er køber pligtig at foretage en stikprøvekontrol straks efter modtagelsen af den leverede vare med henblik på at konstatere, om den er kontraktmæssig.
Stk. 2 Såfremt køber, efter at have foretaget ovenstående undersøgelser, kan konstatere mangler eller skader på emballage eller varen, skal køber gøre anmærkning herom på fragtbrevet, som herefter tillige skal kvitteres af chaufføren.
Stk. 3 I tilfælde af, at køber som beskrevet ovenfor konstaterer mangler eller skader, er køber forpligtet til straks skriftligt at foretage reklamation overfor HOS.
Stk. 4 Såfremt køber ikke skriftligt tager forbehold på fragtbrevet for mangler eller skader, eller ikke straks reklamerer overfor HOS for sådanne mangler eller skader, bortfalder købers ret til at gøre mangler eller skader gældende overfor HOS.

9. Mangler ved varen:
Stk. 1 Savnede varen ved købets afslutning egenskaber, som må anses tilsikrede, eller er manglen ved varen efter købets indgåelse forårsaget ved HOS' grove uagtsomhed, kan køberen kræve værdiforringelsen af varen erstattet. Erstatningen beregnes efter varens værdi på stedet og tidspunktet for levering. Herudover ydes der ikke erstatning i anledning af mangler ved varen.

10. Produktansvar:
Stk. 1 Køber skal holde HOS skadesløs i den udstrækning HOS pålægges ansvar overfor tredjemand for en sådan skade eller tab, som HOS efter nedennævnte stk. 2 og stk.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.
Stk. 2 HOS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af den leverede vare:
1) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens varen er i købers besiddelse.
2) På produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori den leverede vare indgår.
Stk. 3 Hos er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab eller andre formuetab, såsom udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte varer. Endvidere omfatter ansvaret ikke "punitive damages".
Stk. 4 Såfremt tredjemand gør produktansvar gældende mod køber, skal køber straks meddele dette til HOS.

11. Ingrediens-/komponenttilfælde:
Stk. 1 Sker der skade eller tab vedrørende ting, som varen er gjort til en del af, og er skaden/tabet forårsaget af en mangel ved varen, som kan tilregnes HOS som en fejl, ydes der alene erstatning for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af varen må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. Erstatning ydes således kun for værdiforringelsen af tingen, de yderligere fremstillings- og bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.

12. Lovvalg og værneting:
Stk. 1 Retsforhold mellem parterne er underlagt dansk ret.
Stk. 2 Enhver tvist mellem parterne, som direkte eller indirekte udspringer af den indgåede aftale skal efter HOS' valg indbringes enten ved HOS' hjemting eller afgøres efter Regler for behandlinger af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Alle medlemmer af Voldgiftsretten udnævnes af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.
Stk. 3 Uanset stk. 2 er køber forpligtet til at lade sig sagsøge af HOS og/eller tredjemand ved den domstol eller voldgiftsret, hvor sagen mod HOS føres, såfremt sag om produktansvar anlægges af tredjemand direkte mod HOS.